085 - 004 1464 info@hent24.com

ZZP’er in de zorg en BTW-plicht

Geplaatst door Roger

03/08/2021

Veel zorgverleners zijn vrijgesteld van BTW. Of er sprake is van een BTW-vrijstelling zal afhangen van de diensten welke door een zorginstelling of zorgverlener worden verricht. Sinds 1 januari 2013 is de wetgeving gewijzigd. In het besluit van 24 februari 2013 worden de wijzigingen toegelicht. Het besluit kunt u hier vinden.

BTW binnen de zorg

In de zorg zijn vele organisaties en personen werkzaam. Als u binnen de zorg werkzaam bent, kunt u een zogenaamde BIG-registratie aanvragen. Iedereen binnen de (echte) zorg is vrijgesteld voor de omzetbelasting / BTW. Er moet echter wel sprake zijn van een echte zorgverlener en een dienst welke betrekking heeft op de gezondheidstoestand bij de patiënt.

Als u de administratie zou verzorgen voor een patiënt, is dit een BTW-belaste prestatie, dit geldt ook als een huisarts een cursus zou verzorgen. De uitgevoerde persoon en de dienst is dus van essentieel belang. In sommige gevallen is er sprake van 2 prestaties waarbij de ene prestatie dusdanig onderschikt is, dat de prestatie als één geheel wordt gezien en dan toch nog vrijgesteld is.

Zorgverlener en ZZP’ers binnen de zorginstelling

Veel ZZP’ers zijn werkzaam binnen de zorg. Niet voor alle ZZP’ers geldt een BTW-vrijstelling. Er zijn een aantal groepen:

 1. Verpleegkundige in een zorginstelling (of ziekenhuis) BTW-plichtig.
 2. Paramedische zorgverlener BTW-vrijgesteld.
 3. Zorg binnen een AWBZ-instelling of een WMO-geïndiceerde zorginstelling BTW-vrijgesteld.

ad 1 Verpleegkundige binnen zorginstelling

Als u als verpleegkundige werkzaamheden in een zorginstelling of een ziekenhuis zou verrichten, dan moet u op uw factuur BTW vermelden. Dit komt omdat het ziekenhuis de medische dienst richting de patiënt heeft verricht en niet u, u staat immers onder toezicht van het ziekenhuis. De dienst die de verpleegkundige richting het ziekenhuis verricht wordt gezien als een arbeidsprestatie en niet als een gezondheidsgerelateerde dienst. Vorenstaande geldt zowel voor BIG-geregistreerde als niet BIG-geregistreerde verpleegkundigen. De Belastingdienst is de volgende mening toegedaan:

 • Een ZZP’er binnen de zorg verricht een medische dienst indien de ZZP’er zichzelf ertoe verbindt een bepaalde medische handeling te verrichten waarbij hij of zij niet onder leiding of toezicht staat van een opdrachtgever. Als deze werkzaamheden in een ziekenhuis worden verricht, wordt dit gezien als een situatie welke gelijk is aan een uitzendkracht.

ad 2 Paramedische zorgverlener

Sinds 2013 is de wetgeving voor de BTW aangepast. Niet voor alle paramedische dienstverleners is de BTW-vrijstelling van toepassing. De BTW-vrijstelling is van toepassing als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, deze zijn:

 1. Diensten worden verricht door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG.
 2. Diensten betreffen de gezondheidskundige verzorging van de mens.
 3. De persoon is in het BIG-register opgenomen.
 4. De persoon verricht de dienst die ook in het BIG-register is opgenomen.
 5. De dienst wordt verricht aan een persoon / patiënt (rechtstreeks contact en persoonlijk verrichten).

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden, dan moet u BTW in rekening brengen.

De gevolgen van de wetswijziging zijn nader uitgewerkt in het Besluit van 14 december 2012, nr. BLKB/2012/1868M. In dit besluit is ook een goedkeuring voor het voorlopig blijven hanteren van de BTW-vrijstelling opgenomen voor beroepen waarvan de positie ten opzichte van de Wet BIG nog beoordeeld wordt. Deze goedkeuring geldt – onder voorwaarden – alleen voor:

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP en kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP.
  ·     Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.
  ·     NVO orthopedagoog-generalist

Bent u acupuncturist, osteopaat of chiropractor, dan zult u per 1 januari 2013 niet meer zijn vrijgesteld van BTW. Als u verder over dit onderwerp wilt lezen, kunt u dit besluit uit 2012 raadplegen. Het besluit is per 8 maart 2013 in werking getreden.

Belangrijkste wijziging is wel dat de BTW-vrijstelling voor paramedische zorgverleners enkel van toepassing is als het gaat om de gezondheidskundige verzorging van een mens / patiënt door een persoon welke is opgenomen in het BIG-register. Dit is zo als het voornaamste doel van de (para)medische behandeling is de bescherming, inclusief instandhouding en herstel, van de gezondheid. Dit zal dus gelden bij:

 • bescherming gezondheid;
 • instandhouding goede gezondheid;
 • herstel van de gezondheid;
 • preventie;
 • (sommige) cosmetische ingrepen (tenzij enkel gericht op verfraaiing van het uiterlijk).

Bovenstaande BTW-vrijstelling kunt u vinden in artikel 11 lid 1 onderdeel g van de Wet op de Omzetbelasting 1968.

Ad 3 AWBZ- en WMO-geïndiceerde zorg

Ook binnen de AWBZ en WMO-zorg is de BTW-wetgeving sinds 2013 anders. Voorlopig blijft de regelgeving inzake de BTW-vrijstelling nog even hetzelfde. Een dienst is vrijgesteld op grond van de wet op de Omzetbelasting (artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 2 van de Wet OB). Wilt u hier meer over weten, lees dan dit besluit van de Staatssecretaris.

AWBZ-zorgdiensten en huishoudelijke verzorging, zoals bedoeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zijn vrijgesteld van BTW. Het gaat bijvoorbeeld om diensten voor personen met:

 • een lichamelijke of psychische aandoening;
 • een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap;
 • een psychosociaal probleem.

Voorbeelden van vrijgestelde diensten:

 • persoonlijke verzorging van personen die niet zelfredzaam zijn;
 • huishoudelijke hulp;
 • bevordering van zelfredzaamheid;
 • het uitlenen van verpleegartikelen voor een lichamelijke aandoening of beperking voor maximaal 26 weken.

De AWBZ-diensten welke zijn vrijgesteld staan opgenomen in een besluit, dit besluit kunt u hier raadplegen. Deze tekst geldt tot en met 1 januari 2013, edoch is nog niet aangepast.

Bron

Besluit inzake BTW vrijstelling medische diensten (maart 2013).

Misschien ook interessant…

Geen ondernemerschap voor omzetbelasting

Geen ondernemerschap voor omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is eenieder, die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent of een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.

Forfaitaire rendementspercentages 2022

Forfaitaire rendementspercentages 2022

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen onderverdeeld in drie categorieën: banktegoeden, schulden en overige bezittingen.

Pin It on Pinterest